نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش 12،24،36

Lies, Damned Lies, and Science: How to Sort through the Noise Around Global Warming, the Latest Health Claims, and Other Scientific Controversies

5,000 تومان
دانلود کتاب Lies, Damned Lies, and Science: How to Sort through the Noise Around Global Warming, the Latest Health Claims, and Other Scientific Controversies

کتاب The Ten Equations That Rule the World: And How You Can Use Them Too

5,000 تومان
ده معادله حاکم بر جهان: و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید

دانلود کتاب The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong

10,000 تومان
بازی اعداد: چرا هر آنچه در مورد فوتبال می دانید اشتباه است؟