نمایش یک نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Design of Reinforced Concrete Sections Under Bending and Axial Forces: Tables and Charts According to EUROCODE 2

5,000 تومان
طراحی مقاطع بتن مسلح تحت نیروهای خمشی و محوری: جداول و نمودارها بر اساس یوروکد 2