نمایش 1–24 از 65 نتیجه

نمایش 12،24،36

Good Faith in the Jurisprudence of the Wto: The Protection of Legitimate Expectations, Good Faith Interpretation and Fair Dispute Settlement

5,000 تومان
دانلود کتاب Good Faith in the Jurisprudence of the Wto: The Protection of Legitimate Expectations, Good Faith Interpretation and Fair Dispute Settlement

The Employer’s Handbook: An Essential Guide to Employment Law, Personnel Policies, and Procedures

5,000 تومان
دانلود کتاب The Employer's Handbook: An Essential Guide to Employment Law, Personnel Policies, and Procedures

Commercial Agency, Franchise And Distribution Contracts (Principles of European Law: Study Group on European Law)

5,000 تومان
دانلود کتاب Commercial Agency, Franchise And Distribution Contracts (Principles of European Law: Study Group on European Law)

Cyberlaw Institute HOW THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY MAY RESHAPE FINANCIAL SERVICES American Bar Association Cyberspace Law Committee Fort Lauderdale, Fla. January 29-30, 2016

5,000 تومان
دانلود کتاب Cyberlaw Institute HOW THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY MAY RESHAPE FINANCIAL SERVICES American Bar Association Cyberspace Law Committee Fort Lauderdale, Fla. January 29-30, 2016

کتاب Research Handbook on EU Consumer and Contract Law

5,000 تومان
کتاب راهنمای تحقیق در مورد حقوق مصرف کننده و قرارداد اتحادیه اروپا

کتاب Codifying Contract Law: International and Consumer Law Perspectives

5,000 تومان
تدوین قانون قراردادها: دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق مصرف کننده

کتاب Consumer Protection in the Age of the ‘Information Economy’ (Markets and the Law) (Markets and the Law)

5,000 تومان
حمایت از مصرف کننده در عصر "اقتصاد اطلاعاتی" (بازارها و قانون) (بازارها و قانون)

کتاب EC Consumer Law Compendium: The Consumer Acquis and Its Transposition in the Member States

5,000 تومان
خلاصه قانون مصرف کننده EC: قوانین مصرف کننده و انتقال آن در کشورهای عضو

دانلود کتاب Lawyers are Liars: The Truth About Protecting Our Assets

10,000 تومان
وکلا دروغگو هستند: حقیقت در مورد محافظت از دارایی های ما

دانلود کتاب Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement: Implications for Developing Countries

10,000 تومان
قانون رقابت، انتقال فناوری و توافقنامه TRIPS: پیامدها برای کشورهای در حال توسعه

دانلود کتاب Intellectual Property and Private International Law (Iic Studies: Studies in Industrial Property and Copywright Law)

10,000 تومان
مالکیت فکری و حقوق بین الملل خصوصی (مطالعات Iic: مطالعات مالکیت صنعتی و حقوق حق چاپ)