نمایش 1–24 از 33 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Do unto animals: a friendly guide to how animal live, and how we can make their lives better

10,000 تومان
با حیوانات رفتار کنید: راهنمای دوستانه برای نحوه زندگی حیوانات و اینکه چگونه می توانیم زندگی آنها را بهتر کنیم

دانلود کتاب Do Unto Animals: A Friendly Guide to How Animals Live, and How We Can Make Their Lives Better

10,000 تومان
آیا با حیوانات: راهنمای دوستانه برای چگونگی زندگی حیوانات، و چگونه می توانیم زندگی آنها را بهتر کنیم

دانلود کتاب Disease Control in Crops: Biological and Environmentally-Friendly Approaches

10,000 تومان
کنترل بیماری در محصولات زراعی: رویکردهای بیولوژیکی و دوستدار محیط زیست

دانلود کتاب Environmentally Friendly Food Processing (Woodhead Publishing in Food Science and Technology)

10,000 تومان
فرآوری مواد غذایی دوستدار محیط زیست (نشر وودهد در علوم و فناوری غذایی)

دانلود کتاب Building a Sustainable Business: A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Businesses

10,000 تومان
ایجاد یک کسب و کار پایدار: راهنمای تدوین یک طرح تجاری برای مزارع و مشاغل روستایی

دانلود کتاب Crop Rotation on Organic Farms: A Planning Manual

10,000 تومان
تناوب زراعی در مزارع ارگانیک: کتابچه راهنمای برنامه ریزی